Архівний відділ

Баришівської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

Виконання службових обов'язків покладено на 2 штатні одиниці: завідувача архівного сектору та головного спеціалістаphoto
Голіяд Наталія Григорівна

-

Завідувач архівного сектору Баришівської районної державної адміністрації, призначена на посаду Розпорядженням голови Баришівської районної державної адміністрації від 07.09.2016 № 65-К.

У 2001 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю "Агроном із захисту рослин".

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої головою Баришівської районної державної адмінстрації від 30.11.2016 № 101-01 : - завідувач сектору керує згідно з чинним законодавством на основі Положення про архівний сектор Баришівської районної державної адміністрації усіма видами його діяльності, що забезпечують комплектування, збереженість, облік і створення довідкового апарату до документів, користування ними; - формує стратегію розвитку архівної справи району та забезпечує її виконання; - розробляє та вносить на затвердження в установленому порядку проекти цільових програм розвитку архівної справи в районі; - забезпечує формування Національного архівного фонду, комплектування архівного сектору профільними документами, відповідає за їх збереженість; - розробляє перспективні, річні та поточні плани роботи, організовує їх виконання; - аналізує результати роботи архівного сектору районної державної адміністрації, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків; - очолює та контролює роботу спеціаліста; - в межах своєї компетенції видає накази та інші акти; - забезпечує ведення діловодства у секторі; - бере участь у роботі дорадчих органів; - забезпечує роботу експертної комісії, очолює її; - організовує у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, створених на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування; - організовує передавання документів на державне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання у відповідних архівних підрозділах; - здійснює роботу з визначення й уточнення джерел комплектування архіву профільними документами; - готує на розгляд ЕК описи справ постійного зберігання, з особового складу, номенклатури справ, списки установ профілю комплектування архівного сектору, документи яких підлягають і не підлягають прийманню на державне зберігання; - здійснює методичне керівництво архівними підрозділами та службами діловодства органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій; організовує комплексне, контрольне, тематичне їх перевіряння, надає їм допомогу під час розроблення інструкцій з діловодства, складання номенклатур справ; - контролює складання та ведення облікової документації, статистичної звітності архівними службами підприємств, організацій та установ, надає методичну та практичну допомогу їх експертним комісіям і діловодним службам; - бере участь у підготовці й проведенні нарад та семінарів працівників архівних, діловодних та експертних служб з питань, що належать до компетенції сектору; - здійснює роботи з удосконалення й перероблення описів, з підготовки відомостей про зміни у складі й обсязі фондів; - організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього, незалежно від місця зберігання і форми власності на них; - інформує Державний архів Київської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права на їх придбання; - санкціонує укладення договорів з юридичними та фізичними особами щодо науково-технічного опрацювання та інших видів робіт з окументами; - вирішує усі питання в межах наданих йому прав та доручає виконання окремих функцій спеціалісту; - забезпечує дотримання законності в діяльності сектору; - популяризує документальну спадщину, організовує та здійснює прийом громадян, реєстрацію та виконання запитів юридичних та фізичних осіб, вирішує питання доступу та користування документами архівного сектору; - вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, пожежної безпеки.photo
Барабаш Юлія Олександрівна

-

Головний спеціаліст архівного сектору Баришівської районної державної адмінітсрації, призначена на посаду розпорядженням голови Баришівської районної державної адміністрації від 30.09.2016 № 73-К.

У 2018 році закінчила приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет", здобула ступінь Магістра за напрямом "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої головою Баришівської районної державної адмінстрації від 30.11.2016 № 102-01 основним завданням головного спеціаліста є організація використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду, що мають місцеве значення. Спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань: - забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної справи та діловодства в районі; - бере участь у розробленні проектів цільових програм, планово-звітної документації сектору, здійснює реалізацію законодавчих та нормативних актів, програм розвитку архівної справи; - бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів з віднесених до компетенції сектору; - здійснює приймання, зберігання та раціональне розміщення документів в архівосховищі та забезпечує іх збереженість; - організовує та здійснює використання документів Національного архівного фонду користувачами (юридичними та фізичними особами) в читальному залі сектору, відповідає за ведення відповідної документації згідно з чинним законодавством, Правилами роботи архівних установ України та Порядком користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам; здійснює облік і звітність про проведену роботу; - проводить перевірку наявності й фізичного стану документів, визначає потребу їх в ремонті, оформляє підсумки роботи з перевіряння наявності та розшуку документів; - здійснює ремонт, оправлення, знепилювання, кортонування документів, контролює темперагурно-вологісний та санітарно-гігієнічний режими зберігання, пожежну безпеку в архівосховищі; - видає документи у тимчасове користування та контролює своєчасне їх повернення до архівосховища, розміщує документи на місцях їх зберігання; - бере участь у передачі Державному архіву області архівних документів та довідкового апарату до них; - забезпечує роботу з каталогізації документів, проводить облік каталогізованих документів; - надає архівні довідки, копії або витяги з документів, таким чином виконує запити юридичних та фізичних осіб; - забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного захисту; - забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є архівний сектор; - при виконанні службових обов'язків забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”; - виконує інші доручення голови районної державної адміністрації та завідувача сектору. Спеціаліст є секретарем експертної комісії (далі – ЕК) архівного сектору Баришівської районної державної адміністрації та за рішенням голови ЕК, яким є завідувач архівного сектору, забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек та окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання, веде картотеку обліку описів та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, схвалених ЕК архівного сектору.